Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch trên đệm lót sinh học tại Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Điện

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Trung tâm phát triển chăn nuôi – Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Điện Biên.

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Mai Văn Nam

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu nghiên cứu:

 Mục tiêu chung:

Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lơn thịt sạch trên đệm lót sinh học nhằm nâng cao hiêuh quả kinh tế , giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng phong trào chăn nuôi lơn thịt sạch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức thăm quan, học tập , tiếp nhận công nghệ ở một số mô hình điểm.

- Xây dựng chuồng trại, mua máy móc thiết bị, chuẩn bị nguyên vật liệu làm đệm lót.

- Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học trên đệm lót sinh học với quy mô 180 con/ 3 lứa.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 60 lượt người.

- Hoàn thiện các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học.

3.2. Nội dung nghiên cứu chính:

Nôi dung 1: Thăm quan học tập, tiếp nhận công nghệ.

Nội dung 2: Chuẩn bị chuồng trại, mua máy móc thiết bị, chuẩn bị nguyên vật liệu làm đệm lót.

Nội dung 3: Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học trên đệm lót sinh học.

Nội dung 4: Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao công nghệ.

Nội dung 5: Hoàn thiện các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh hoc.

4. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp

5. Phương pháp nghiên cứu: Quy trình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Đàn lợn thịt an toàn sinh học: cung cấp 8,5 tấn thịt lợn hơi cho thị trường;

- Quy trình công nghệ làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn thịt;

- Quy trình ủ thức ăn cho lợn bằng men vi sinh;

- Quy trình chăn nuôi lợn thịt sạch trên đệm lót sinh học;

- Quy trình phòng và điều trị bệnh cho lợn thịt khi chăn nuôi trên đệm lót sinh học;

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 60 người về các quy trình công nghệ.

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 20/8/2018 – 20/8/2021

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.249
Online: 29