Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS. Phạm Đình Quế (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp cơ sở trong việc thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ quan, tổ chức, địa phương góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, nghiệp vụ của cán bộ cấp cơ sở trong việc thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

- Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu các hành vi bạo lực gia đình tại địa phương.

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1 : Nghiên cứu tổng quan về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở
Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng của việc thực hiện Luật tiếp cận thông tin và hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở để xác định những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn; học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh về thực hiện Luật tiếp cận thông tin và Hòa giải cơ sở có điều kiện tương đồng với tỉnh Điện Biên
Nội dung 3: Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở, bao gồm 03 bộ tài liệu
Nội dung 4: Thực hiện thí điểm về việc áp dụng nội dung Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở tại 08 xã thuộc 03 huyện Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo. Trong đó huyện Điện Biên 02 xã, huyện Tuần Giáo 03 xã, huyện Mường Chà 03 xã (Lý do lựa chọn các huyện thí điểm: 03 huyện ở 03 khu vực khác nhau và có mặt bằng chung về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế, đội ngũ công chức cơ sở tương đối khá và các điều kiện tương đồng nhau; về cơ bản cả 03 huyện đều mang những nét đặc thù chung của tỉnh Điện Biên, có khu vực đô thị, vùng sâu, vùng xa, vùng dân thộc thiểu số. Do đó lựa chọn 03 huyện trên để thực hiện thí điểm sẽ có nhiều thuận lợi và mang tính bao quát chung của tỉnh)
Nội dung 5: Tổ chức 02 Hội thảo khoa học; mỗi Hội thảo là 01 ngày. Trong đó Hội thảo thứ nhất để lấy ý kiến đóng góp vào các Bộ tài liệu trước khi thực hiện thí điểm; Hội thảo thứ hai để lấy ý kiến đóng góp hoàn chỉnh Bộ tài liệu sau khi thực hiện thí điểm

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

50501. Luật học

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu tài liệu; điều tra xã hội; khảo sát thực tiễn; học tập kinh nghiệm; so sánh; hội thảo; tập huấn; đối chiếu, phân tích, tổng hợp; thực nghiệm, đánh giá sơ kết, tổng kết.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-  Báo cáo tổng quan về Luật tiếp cận thông tin

-  Báo cáo tổng quan về hòa giải cơ sở

-  Báo cáo thực trạng của việc thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở; những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;

-   Báo cáo thực trạng của việc hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở; những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;

-  Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở;

-  Bộ Hỏi - Đáp về nội dung thực hiện Luật tiếp cận thông tin;

-  Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải bạo lực gia đình tại cơ sở;

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 635.808
Online: 30