• Số ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Cơ quan ban hành
 • Trích yếu
 • Số 741/QĐ-SKHCN 24/12/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết Định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Khoa hoc và Công nghệ
  Số 740/QĐ-SKHCN 24/12/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết Định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
  Số 621/QĐ-SKHCN 06/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết Định Về việc tạm ứng chi thục hiện cải cách tiền lương năm 2019
  Số 626/QĐ-SKHCN 07/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Quyết Định Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019
  Số 20/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Quyết Định Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020
  Số 60/QĐ-UBND 25/01/2018 UBND Tỉnh Quyết Định Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018
  Số: 792/QĐ-UBND 06/9/2017 UBND Tỉnh Quyết Định Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2017
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: