Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Văn hóa Nghệ thuật Đất Việt

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS. Vũ Đình Toán (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Đánh giá thực trạng về sử dụng trang phục truyền thống trong các Dân tộc thiểu số tính Điện Biên.
 - Đề xuất giải pháp bào tồn trang phục truyền thống và giá trị sản phẩm trang phục của 10 dân tộc: Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Dao, Kho Mú, Hoa, cống, Sila và Xinh Mun trên địa bàn tinh Điện Biên.
- Xây dựng 03 phim tài liệu khoa học thòi lượng 10-15 phút/phim về trang phục và nghề dệt thu I công truyền thống của 3 dân tộc Thái. Mông, Lào phục vụ phục vụ phát triển du lịch tinh Điện

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Nghiên cứu, sưu tầm, khảo sát giá trị trang phục truyền thống của nguôi Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Hoa, KhơMú, Duo, Sila, cống, Xỉnh Mun trên địa bàn tinh Điện Hiên.
Nôi dung 2: Nghiên cứu, phân lích, đánh giá thực trạng trang phục truyền thống, nghề (lệt may sản phẩm trang phục các dân tộc và giá trị vật chất, phi vật chất của trang phục truyền thống các dân tộc tiêu hiểu ở tinh Điện Biên.
Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của trang phục truyền thống tiêu biểu cho 10 dân tộc còn sử dụng trang phục truyền thống ở Điện Biên.
Nội dung 4: Xây dựng 03 phim tài liệu khoa học về giá trị trang phục truyền thống và nghề dệt thủ công của 03 dân tộc Thái, Mông, Lào nhằm quảng bá văn hóa du lịch. Album ảnh về trang phục truyền thống của một số dân tộc tỉnh Điện Biên.
Nôi dung 5:  Biên tập, in và xuất bản sách (từ 250 trang) về giá trị trang phục truyền thống một số dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Điện Biên

 

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

60402. Mỹ thuật

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: hệ thống, kế thừa, phân tích và thống kê.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-  Xây dựng 03 phim tài liệu khoa học về trang phục truyền thống dân tộc Thái, Mông, Lào.

-   Báo cáo chuyên môn nghiên cứu nội dung của đề tài.

-  Sách về giá trị trang phục truyền thống dân tộc thiêu số tinh Điện Biên.

-  Album anh về trang phục truyền thống của dân tộc thiếu số tinh Điện Biên.

Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 334.685
Online: 20