Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch.

  1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển văn hóa Nghệ thuật Đất Việt.

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Vũ Đình Toán

2.2. Người tham gia chính:

TS. Đào Huy Khuê; PGS, TS. Hà Đình Thành; TS. Trần Quang Minh; TS. Phạm Văn Hiệp; ThS. Bùi Tiến Sĩ; CN. Đào Ngọc Lượng; ThS. Cao Văn Long; CN. Phạm Văn Thịnh; CN. Nguyễn Thị Lợi.

  1. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá thực trạng về sử dụng trang phục truyền thống trong các dân tộc thiểu số ở Điện Biên.

- Đề xuất giải pháp bảo tồn trang phục truyền thống và các giá trị sản phẩm trang phục của 10 dân tộc tiêu biểu; Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Dao, Khơ Mú, Hoa, Cống, Si La và Xinh Mun trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Xây dựng 03 phim tài liệu khoa học thời lượng 10- 15 phút/phim về trang phục và nghề dệt thủ công truyền thống của 03 dân tộc Thái, Mông, Lào phục vụ phá triển du lịch tỉnh Điện Biên. Album ảnh về trang phục truyền thống. Biên tập in và xuất bản sách (từ 250 trang) về giá trị trang phục truyền thống một số dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Điện Biên.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế xã hội được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm, kết quả nghiên cứu đã tư liệu hóa tổng quan về công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch; sản phẩm đề tài góp phần lưu giữ, là cơ sở để phục dựng, bảo tồn các quy trình về nghề dệt, các kỹ thuật thêu, trang trí hoa văn trên trang phục, tri thức của người dân liên quan đến trang phục thiểu số trên địa bàn tỉnh để tạo ra các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng để giới thiệu, quảng bá góp phần phát huy giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số ở Điện Biên gắn với phát triển du lịch.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:

Bắt đầu từ 08/7/2020, kết thúc 08/01/2023.

6. Kinh phí thực hiện: 846,900,000 đồng.

 

                                                                     

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 635.816
Online: 32