Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sinh sản và nuôi vịt lai ( Vịt Supper Meat x Vịt Nà tấu ) Thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

KS. Nguyễn Hoàng Hùng (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng thành công mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ và thương phẩm, phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vịt lai theo hướng an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả nuôi vịt, góp phần cải thiện đời sống cho nông dân, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên. Đồng thời góp phần bảo tồn được giống vịt bầu Nà Tấu của địa phương.

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Chuyển giao và tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật
Nội dung 2: Xây dựng các mô hình của dự án
Mô hình 1: Mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ và nhân giống vịt
Mô hình 2: Chăn nuôi Vịt thương phẩm quy mô trang trại
Mô hình 3: Chăn nuôi vịt thương phẩm quy mô nông hộ ( 5-7 mô hình )
Nội dung 3: Đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật cho người dân.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

40204. Nuôi dưỡng động vật nuôi

5. Phương pháp nghiên cứu:

Ứng dụng công nghệ

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng vịt bố mẹ
- Quy trình nuôi vịt thương phẩm ( vịt Nà Tấu x Vịt Super Meat )
- Quy trình phòng trừ dịch bệnh cho vịt ( vịt Nà Tấu x Vịt Super Meat )

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Tháng 8/2020 đến tháng 8/2022

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.267
Online: 27