Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Điện Biên giai đoạn 1996 - 2016 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức lãnh thổ

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

2.2. Người tham gia chính

KS. Nguyễn Thị Hiền; GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh; TS. Lê Trần Chấn; ThS. Nguyễn Đức Hạnh; TS. Nguyễn Văn Vinh; ThS. Phạm Thị Liên; KS. Nguyễn Bá Nhuận; ThS. Vũ Thị Cúc; CN. Tạ Thùy Dương.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Đánh giá mức độ diễn biến của các yếu tố khí hậu và thủy văn, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai tỉnh Điện Biên giai đoạn 1996 - 2016.

Đánh giá tác động của diễn biến khí hậu đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

Đề xuât các giải pháp phát triển kinh tế xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Với mục tiêu giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu tới đời sống của người dân địa phương , đề tài đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng; đồng thời đưa ra các giải pháp  nhằm đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững. Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là sử dụng hợp lý các loại tại nguyên như tsì nguyên nước và năng lượng được chú trọng. Các giải pháp thích ứng trong hoạt động sản xuất kinh tế, chăm sóc sức khỏe cũng được phân tích chi tiết; góp phần định hướng các hoạt động quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc:

23 tháng, bắt đầu từ tháng 02/2018 - kết thúc 12/2019

6. Kinh phí thực hiện

781,810 triệu đồng

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 593.317
   Online: 4