Thống kê KH&CN

1. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (Thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ):

Toàn văn Thông tư và phụ lục (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu):

Thông tư 25/2015/TT-BKHCN;

Phụ lục Thông tư 25/2015/TT-BKHCN (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu): Tệp dạng PDFTệp dạng DOC.

2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN (Thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).

Toàn văn Thông tư và phụ lục (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu):

Thông tư 26/2015/TT- BKHCN;

Phụ lục Thông tư 26/2015/TT-BKHCN (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu): Tệp dạng PDF;   Tệp dạng DOC.

 

3. Nghị định số: 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính Phủ về Thống kê Khoa học và Công nghệ.  

Download Nghị định số: 30/2006/NĐ-CP tại đây 

4. Thông tư số: 35/2011/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ KH&CN hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ.

Download Thông tư số: 35/2011/TT-BKHCN tại đây

Thống kê truy cập
Thống kê: 161.721
Online: 9