Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử gắn với Đô thị thông minh tại huyện Mường Chà

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Sở Thông tin và Truyền thông

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

KS. Chu Xuân Trường (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Nghiên cứu, xây dựng Mô hình Chính quyền điện tử (CQĐT) gắn với Đô thị thông minh (ĐTTM) huyện Muờng Chà trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cách mạng công nghiệp số, tạo buớc đột phá trong thay đổi phuơng thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đồng thời, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Phục vụ tốt nhất nhu cầu, lợi ích của nhân dân

3.2. Nội dung chính

Nghiên cứu tổng quan việc xây dụng mô hình huyện thông minh: Cơ sở lý luận về chính sách xây dựng đô thị thông minh; thực trạng chính sách xây dụng đô thị thông minh; phuơng huớng và giải pháp hoàn thiện chính sách xây dựng đô thị thông minh.

Đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tại huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên:

+ Điều tra, khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT và truyền thông tại huyện.

+ Xây dựng báo cáo kết quả hiện trạng trạng hạ tầng CNTT và truyền thông tại huyện.

Đề xuất giải pháp phát triển công nghệ xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử gắn với Đô thị thông minh tại huyện Mường Chà: 

+ Xây dựng web điều hướng cho cán bộ, công chức tại UBND huyện, xã.

+ Xây dựng web điều hướng cho người dân trên địa bàn huyện..

+ Xây dựng App Mobile trên nền tảng iOS, Android cho cán bộ, công chức tại UBND huyện, xã.

+ Xây dựng App Mobile trên nền tảng iOS, Android cho người dân trên địa bàn huyện.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

202. Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thống kê số liệu.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

    Thuyết minh đề tài được duyệt và các báo cáo: Báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu xây dựng Chính quyền điện tử gắn với Đô thị thông minh; báo cáo đánh giá thực trạng hạ tầng CNTT và truyền thông huyện Mường Chà; báo cáo phân tích số liệu điều tra.

-   Web điều hướng của CBCC.

-   Web điều hướng của người dân.

-  App Mobile trên nền tảng iOS, Android cho CBCC.

-  App Mobile trên nền tảng iOS, Android cho người dân.

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Tháng 8/2020 đến tháng 8/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 635.787
Online: 25