Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khả năng thích ứng, xây dựng mô hình cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS. Bùi Viết Truy (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Cung cấp cơ sở khoa học cho việc gây trồng và phát triển cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên nhằm đa dạng hoá cây trồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Nghiên cứu mô hình trồng cây Sacha inchi tại các tỉnh: Hoà Bình, Vĩnh Phúc,...
Nội dung 2: Đánh giá khả năng thích ứng của cây Sacha inchi tại Điện Biên
Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật gây trồng cây Sacha inchi và một số biện pháp sơ chế, bảo quản Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên
Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng và phát triển cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên
Nội dung 5: Tổ chức hội thảo khoa học

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

401. Trồng trọt

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng phương pháp hệ thống, phỏng vấn, điều tra phân tích và thốn kê.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Quy trình kỹ thuật trồng câu Sacha inchi
- Các báo cáo chuyên đề
- Mô hình trồng cây Sacha inchi tại huyện Mường Ảng và huyện Điện Biên
- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.180
Online: 16