Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ý nghĩa và lịch sử hình thành một số địa danh trên trục đường Quốc lộ 6, trên trục đường Quốc lộ 279 đoạn đường Pha Đin – Tuần Giáo, đoạn Tuần Giáo – Tây Trang và khu vực lòng chảo Điện Biên, nhằm xác định lại tên địa danh cho đúng với thực tế địa phương

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên.

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Đức Hiển

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Xác đinh ý nghĩa và lịch sử hình thành một số địa danh trên trục đường Quốc lộ 6, trên trục đường Quốc lộ 279 đoạn đường Pha Đin – Tuần Giáo, đoạn Tuần Giáo – Tây Trang và khu vực lòng chảo Điện Biên theo đúng thực tế ngôn ngữ dân tộc Thái, Mông địa phương và ngôn ngữ Việt. Bảo tồn và gìn giữ tên địa danh theo ngôn ngữ dân tộc Thái, Mông địa phương và ngôn ngữ Việt.

3.2. Nội dung

-  Nghiên cứu, sưu tầm tài liệu liên quan đến hình thành tên địa danh, lập danh mục địa danh, thiêt kế phiếu điều tra.

-  Điều tra, khảo sát thực địa tại các huyện, thành phố

-  Hội thảo khoa học

-  Biên tập sách

4. Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn

5. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, điền dã, khảo sát thực tế, thu thập thông tin của tất cả các địa danh trên địa bàn nghiên cứu.

- Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp

- Phương pháp kế thừa

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo khoa học

- Báo cáo tổng hợp

- Bài báo

- Sách: “ Nguồn gôc, ý nghĩa tên địa danh trên trục đường Quốc lộ 6, trên trục đường Quốc lộ 279 đoạn đường Pha Đin – Tuần Giáo, đoạn Tuần Giáo – Tây Trang và khu vực lòng chảo Điện Biên’’

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2019  – 12/2020

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.168
Online: 11