Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ bằng hình thức tranh và thơ

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Hải Nam - Cử nhân

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu:

- Sưu tầm, tập hợp, nghiên cứu, đánh giá giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ từ 1954 đến nay. qua đó thấy rõ vai trò của các tác phẩm mỹ thuật chủ đề về chiến thắng Điện Biên với nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống lịch sử tới đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng như du khách trong và ngoài nước đến với Điện Biên.

- Bổ sung thêm các mỹ thuật, có minh họa bằng thơ theo tính hệ thống, thống nhất logic với chủ đề chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm 2 bộ tranh: Bộ thứ nhất: gồm 15 bức tranh thơ ( khổ 65 cm x 90 cm); bộ thứ hai: gồm 15 bức tranh thơ ( khổ 45cm x 75 cm).

- Bổ sung thêm bức tranh sơn dầu của các họa sỹ Việt nam về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Nghiên cứu đánh giá khái quát những tác phẩm văn học viết về chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó đi sâu vào thể loại thơ ca. Sử dụng công cụ thơ ca trong tuyên truyền chiến thắng Điện Biên Phủ.

3.2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu tổng quan các hình thức tuyên truyền và chiến thắng điện Biên Phủ qua hình thức tranh và thơ.

- Nghiên cứu thực trạng các hoạt động tuyên truyền chiến thắng Điện Biên Phủ từ năm 1954 đến nay.

- Nghiên cứu tuyên truyền chiến thắng Điện Biên Phủ bằng hình thức tranh và thơ.

- Sưu tầm các tác phẩm hội họa, tranh và thơ.

- Sáng tác bổ sung các tác phẩm mỹ thuật có minh họa bằng thơ ( 02 bộ tranh kích thước65 cm x 90 cm và bộ tranh 54 cm x 75 cm). Bộ tranh gồm 15 bức.

-  Tổng hợp, chọn lọc các tập thơ ca về Điện Biên - Chiến thắng Điện Biên Phủ để xuất bản phục vụ tuyên truyền ( dự kiến 200 cuốn: khổ 16 cm x 20cm; 300trang; 08 trang ảnh màu).

- Hội thảo khoa học.

4. Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn

5. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra xã hội học

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp tham vấn cộng đồng

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Các báo cáo

- Báo cáo tổng hợp

- Bức tranh thơ

- Sách tài liệu tuyên truyền

- Tác phẩm hội họa được phục chế, sửa chữa

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 12/2018 - 11/2020

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 410.570
Online: 26