Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật để cây Ban nở hoa đúng dịp lễ hội, đồng thời cải tạo một số cây ban trên dịa bàn thành phố Điện Biên Phủ

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Lâm nghiệp Điện biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thế Truyền - Kỹ sư

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1.Mục tiêu:

Tác động bằn biện pháp kỹ thuật để cây ban nở hoa đúng dịp lễ hội hoa ban hàng năm(05/3 -20/3) góp phần tạo cảnh quan đẹp, thu hút khách du lịch đến thành phố Điện Biên Phủ

3.2. Nội dung nghiên cứu chính của nhiệm vụ:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển, tinhd hình nở hoa của Ban trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tuyển chọn dòng hoa đẹp và sử lý sâu bệnh trên 100 cây Ban được đánh giá.

- Thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật tác động đến cây Ban nở hoa đúng dịp lễ hội hàng năm

- Ghép cải tạo một số cây Ban tuyến phố trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

- Thử nghiệm sản xuất giống cây Ban chất lượng, hoa đẹp và nhanh ra hoa (số lượng gốc giống ghép 500 cây)

4. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp

5. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, điền dã

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp tác động kỹ thuật đến sinh lý cây trồng

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Các báo cáo

- Báo cáo tổng hợp

- Quy trình kỹ thuật ghép cải tạo cây Ban

- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Ban nở đúng dịp lễ hội hoa ban hàng năm

- Bài báo

- Cây Ban ghép

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 12/2018 – 11/2021

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.197
Online: 27