Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng và tầm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tỉnh Điện Biên.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Sở Y tế Điện Biên.

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS. BSCKII. Lường Văn Kiên (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về phòng, chống ung thư cổ tử cung tại một số huyện thị trong tỉnh;
- Xây dựng và triển khai mô hình can thiệp dự phòng và tầm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dựa vào y tế xã tại một số huyện thị trong tỉnh;
- Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã sau một năm can thiệp;
- Đề xuất một số giải pháp để phòng chống ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại cộng đồng tỉnh Điện Biên.

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Tổng quan về ung thư cổ tử cung trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Điện Biên.
Nội dung 2: Điều tra thực trạng kiến thức và thực hành phòng chống UTCTC của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại một số huyện, thị xã.
Nội dung 3: Đề xuất và triển khai mô hình can thiệp
Nội dung 4Điều tra, đánh giá hiệu quả của mô hình sau can thiệp.
Nội dung 5: Đề xuất giải pháp để phòng chống UTCTC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại tỉnh Điện Biên.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

30202. Sản khoa và phụ khoa

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: hệ thống, kế thừa, phân tích và thống kê

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng quan về ung thư cổ tử cung;
- Báo cáo thực trạng và thực hành phòng chống UTCTC của phụ nữ 15-49 tuổi tại một số huyện thị;
- Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình phòng chống UTCTC dựa vào y tế xã;
- Báo cáo giải pháp để phòng chống UTCTC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại tỉnh Điện Biên;
- Bộ tài liệu phòng chống UTCTC tại cộng đồng Điện Biên;
- Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022

 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ

 

Tập huấn cho 150 lượt học viên các nghiệp vụ thuyết minh tại điểm và hướng dẫn trên tuyến về hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.254
Online: 32