Tên nhiệm vụ:

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại các xã: Pu Nhi, Nong U, huyện Điện Biên Đông

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS. phạm Văn Thuận (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng lực, trình độ thâm canh tăng năng xuất, chất lượng tại xã Pu Nhi và xã Nong U

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tại Pu Nhi và Nong U
Nội dung 2: Học tập kinh nghiệm tại vùng sản xuất tiên tiến điển hình: Lào Cai và Sơn La
Nội dung 3: Xây dựng mô hình
Nội dung 4: Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật, tập huấn 200 lượt người dân tham gia tại 2 xã: Nong U và Pu Nhi
Nội dung 5: Tổng kết, nghiệm thu dự án

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: hệ thống, kế thừa,phỏng vấn, điều tra, phân tích và thống kê

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Quy trình kỹ thuật trồng cây Lê
Quy trình kỹ thuật nuôi ghép 5 loại cá
Quy trình kỹ thuật trồng cỏ VA06 phục vụ chăn nuôi
Báo cáo kết quả thực hiện các mô hình
Báo cáo tổng kết dự án

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Tháng 11/2020 đến tháng 11/2023

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 635.763
Online: 35