Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mường Nhà và một số dòng cam mới tại tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung Tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Đinh Công Trình (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Đánh giá thực trạng và các điều kiện phát triển cam Mường Nhà;

-  Tuyển chọn được 5-10 cây mẹ để cung cấp vật liệu nhân giống;

- Hoàn thiện được kỹ thuật nhân giông cam và sản xuât được 2.000 cây giông ghép.

-  Xây dựng được 3 ha mô hình trồng thử nghiệm (gồm 6 giống cam: Mường Nhà. CS1, Vân Du, Sông Con, Xã Đoài, V2), mỗi giống 0,5 ha.

- Hoàn thiện kỳ thuật trồng cam tại Điện Biên;

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật nhân giông, kỹ thuật trồng cam cho cán bộ khuyên nông và người dân vùng trồng cam

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng, các điều kiện phát triến cây cam Mường Nhà.
Nội dung 2: Tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; hoàn thiện kỹ thuật nhân giống
Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cam Mường Nhà và một số giống cam khác; Hoàn thiện kỹ thuật trồng cam trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Nội dung 4: Đào tạo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc các giống cam phù hợp tại Điện Biên.
Nội dung 5: Tổ chức Hội thảo khoa học

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: hệ thống, kế thừa, phỏng vấn, điều tra, phân tích và thống kê, bố trí thí nghiệm

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

5 - 10 cây mẹ cam Mường Nhà cung câp vật liệu nhân giông;

-  2000 cây cam Mường Nhà ghép đủ tiêu chuẩn xuất vường theo TCVN 9302:2013;

- 03 ha mô hình trồng cam bao gồm giống cam Mường Nhà và 5 giống cam mới (CS1, Xã Đoài. Vân Du, Sông Con, V2);

-   01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cam bằng phương pháp ghép tại tinh Điện Biên;

-   01 hướng dẫn kỹ thuật trồng cam tại tỉnh Điện Biên;

-   02 lóp đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nhân giống cam bằng phương pháp ghép và kỹ thuật trồng cam tại tỉnh Điện Biên, với 40 người tham gia tập tuấn, đa số những người tham gia làm chủ được công nghệ ghép cam và kỹ thuật trồng cam;

-  01 Hội thảo Khoa học, 40 người tham gia.

- Báo cáo tổng kết dự án.

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2023

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.311
Online: 38