Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn Thị Lan Anh (Nữ)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên.
 - Xây dựng và thử nghiệm vận hành 4 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên (mô hình liên kết 4 nhà trong 4 loại hình sản xuất: lúa, chè, cà phê và rau màu- cây ăn quả).
 - Đề xuất giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả  liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên.

3.2. Nội dung chính

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên (liên kết 4 nhà).
- Nghiên cứu đề xuất, triển khai thử nghiệm và đánh giá 4 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên.
 + Nghiên cứu đề xuất, triển khai thử nghiệm và đánh giá mô hình liên kết trong sản xuất lúa gạo tại tỉnh Điện Biên (liên kết 4 nhà)
+ Nghiên cứu đề xuất, triển khai thử nghiệm và đánh giá mô hình liên kết trong sản xuất chè tại Điện Biên (liên kết 4 nhà)
+ Nghiên cứu đề xuất, triển khai thử nghiệm và đánh giá mô hình liên kết trong sản xuất cà phê tại Điện Biên. (liên kết từ 2 đến 4 nhà)
+ Nghiên cứu đề xuất, triển khai thử nghiệm và đánh giá mô hình liên kết trong sản xuất rau, cây ăn quả,… tại Điện Biên (liên kết 4 nhà)
 - Hội thảo: Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên
- Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ tạo lập và phát triển hoạt động liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

5. Phương pháp nghiên cứu:

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thu thập các tài liệu, dữ liệu khoa học, nghiên cứu, phân tích lý luận về liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó có căn cứ xây dựng căn cứ điều tra, khảo sát; Căn cứ trong so sánh, đối chiếu lý thuyết với thực tế, …

- Sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn, phương pháp PRA kết hợp với sử dụng phiếu điều tra, điều tra khảo sát các đối tượng gồm: nông dân, chính quyền địa phương, tiểu thương, doanh nghiệp, nhà khoa học.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài (báo cáo chính và báo cáo tóm tắt);
- Báo cáo phân tích, xử lý số liệu;
- Các báo cáo khoa học;
- 04 mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên gồm:
+ Mô hình liên kết sản xuất lúa gạo,
+ Mô hình liên kết sản xuất chè,
+ Mô hình liên kết sản xuất cà phê,
+  Mô hình liên kết sản xuất rau, cây ăn quả,…

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 635.838
Online: 44