Tên nhiệm vụ: Khảo nghiệm một số giống lê năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

KS. Quách Thị Thanh Hoa (Nữ)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Tuyển chọn 1-2 giống lê năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Xác định được một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây lê được trồng tại địa phương
- Xây dựng mô hình trồng cây lê quy mô 0,5 ha áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật
- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê cho 100 lượt người dân tại vùng trồng lê

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Điều tra đánh giá thực trạng sản xuất và khả năng phát triển lê tại một số xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Nội dung 2: Nhập nội và khảo nghiệm một số giống lê, có năng suất, chất lượng cao (dự kiến 3 giống) tại các xã Pá Khoang, Mường Phăng thành phố Điện Biên Phủ.
Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây lê: Bón phân, cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất
Nội dung 4: Xây dựng 0,5 ha mô hình trồng cây lê áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật.
Nội dung 5: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng và chăm sóc lê cho 100 lượt người dân tại vùng trồng lê.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: hệ thống, kế thừa, phân tích và thống kê

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Tuyển chọn được từ 1-2 giống lê nhập nội thích ứng với điều kiện sinh thái khí hậu Điện Biên, sinh trưởng tốt, đảm bảo các đặc tính về năng suất và chất lượng quả
- Mô hình 0,5 ha trồng cây lê áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật
- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê.
- Báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất và khả năng phát triển cây lê ở một số xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2023

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.201
Online: 31