Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

CN. Phạm Việt Dũng (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Nghiên cứu về vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử và hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển thế mạnh du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 203

3.2. Nội dung chính

Nôi dung 1: Nghiên cứu tổng quan về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch và loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử
Nôi dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huv giá trị di tích và hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ  
Nôi dung 3: Xâv dựng nội dung bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử

Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch

Nôi dung 4: Đinh hướng phát triển và giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huv giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030

 4. Lĩnh vực nghiên cứu:

60101. Lịch sử Việt Nam

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp: hệ thống, kế thừa, phân tích và thống kê.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-  Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

-   01 Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài; Hệ thống các báo cáo chuyên đề gắn với nội dung của đề tài

-  02 bài báo khoa học

-  01 kỷ yếu Hội thảo

-   01 Phim phóng sự về sản phẩm du lịch phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ

-   Biên soạn 150 cuốn sách chuyên khảo về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên

-   2.000 Bản đồ tuyến, điểm du lịch/ sản phẩm du lịch; 2.000 tập gấp giới thiệu về hoạt động du lịch tại Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ

Tập huấn cho 150 lượt học viên các nghiệp vụ thuyết minh tại điểm và hướng dẫn trên tuyến về hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 593.229
Online: 23