Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc tại tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

ThS: Lý Trường Huy (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

- Xây dựng, vận hành thành công mô hình nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh công nghệ Biofloc tại Trung tâm KN- Giống cây trồng, vật nuôi.
- Sản lượng cá rô phi đơn tính thu hoạch ước đạt 11,9 tấn/vụ.
- Đào tạo 5 kỹ thuật viên biết xây dựng và vận hành mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo công nghệ biofloc.
- Tập huấn giới thiệu mô hình cho 50 người dân trên địa bàn.

3.2. Nội dung chính

Nội dung 1: Khảo sát điều tra và đánh giá thực trạng nuôi trồng thủy sản và nuôi cá rô phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Nội dung 2: Xây dựng, vận hành mô hình nuôi cá rô phi đơn tính công nghệ biofloc Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên.
 Nội dung 3: Hoàn thiện 03 quy trình nuôi cá rô phi đơn tính công nghệ biofloc.
Nội dung 4: Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật, tập huấn cho 50 hộ dân nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính siêu thâm canh bằng công nghệ biofloc.
- Nội dung 5: Hội thảo khoa học, hội nghị tổng kết và tập huấn mở rộng dự án

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

405. Thuỷ sản

5. Phương pháp nghiên cứu:

Ứng dụng công nghệ

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án (báo cáo chính và báo cáo tóm tắt) : 01 báo cáo
- Báo cáo thực trạng nuôi cá rô phi đơn tính trên địa bàn tỉnh Điện Biên: 01 báo cáo
- 03 quy trình nuôi cá rô phi đơn tính công nghệ Biofloc
- Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính công nghệ Biofloc quy mô 4.400 m2/2 năm: 01 mô hình

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 567.508
Online: 19