Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên.

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Địa mội trường và Tổ chức Lãnh thổ

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Trần Chấn

2.2. Người tham gia chính: KS. Đinh Văn Hùng; KS. Nguyễn Bá Nhuận; PGS.TS. Lại Huy Anh; PGS.TS. Đặng Đình Kim; PGS.TS. Nguyễn Địch Dỹ; CN. Lại Thị Lê Na; ThS. Vũ Thị Cúc.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực nông thôn trong giai đoạn mới.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá các quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên   

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Hiện nay, 116 xã nông thôn tỉnh Điện Biên đang triển khai thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí. Tuy nhiên, dữ liệu nông thôn mới của tỉnh đang được lưu trữ trên các tập tin văn bản kết hợp quản lý bằng tập tin Excel, việc phân cấp quản lý với lượng dữ liệu lớn không theo định dạng nên gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện đối với một số tiêu chí cần theo dõi bằng dữ liệu không gian. Do vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu nông thôn mới nhằm quản lý dữ liệu hiệu quả, tiện lợi, trực quan và đầy đủ về kết quả thực hiện nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch và theo dõi thực hiện trong năm tiếp theo. Sử dụng phần mềm Mapinfo xây dựng cơ sở dữ liệu cho 116 xã nông thôn tỉnh Điện Biên gồm19 tiêu chí với lợi thế trong các ứng dụng GIS độc lập cần xử lý dữ liệu không gian mạnh nhưng nhỏ gọn và giá thành khá rẻ, khả năng hỗ trợ lập trình GIS dễ dàng nhờ công cụ lập trình MapBasic đi kèm nên được triển khai trong nhiều lĩnh vực và dễ dàng ứng dụng trong các đơn vị. Tính dễ sử dụng trong biên tập và quản lý dữ liệu nhờ hỗ trợ truy vấn hình học kết hợp với dữ liệu phi hình học trong câu lệnh SQL Select chuẩn.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc: từ năm 2014 đến năm 2015

6. Kinh phí thực hiện: 1.652,553 triệu đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 567.438
   Online: 12