Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Văn Quang

2.2. Người tham gia chính: CN. Phạm Thị Tách; CN. Hoàng Thị Minh Châu; CN. Lò Văn Dũng; CN. Lê Thị Nhàn; KS. Hồ Trung Kiên

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu tổng quát:

 Xây dựng và đảm bảo năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, có thể được đánh giá công nhận.

3.2. Các mục tiêu cụ thể:

- Hình thành và phát triển kỹ năng thử nghiệm của các kỹ thuật viên (thực hiện kiêm nhiệm, mới tuyển dụng và bố trí công việc sau tháng 9/2013).

- Xác định phạm vi lĩnh vực thử nghiệm theo tính năng phòng thử nghiệm và xây dựng năng lực hoạt động quản lý - kỹ thuật của phòng thử nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.

- Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về năng lực theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và yêu cầu bổ sung của BoA phù hợp phạm vi hoạt động của phòng thử nghiệm VILAS.

- Sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm đó làm tài liệu áp dụng vào việc xây dựng và đảm bảo năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên

- Lập Hồ sơ báo cáo năng lực Phòng thử nghiệm; có thể đề nghị công nhận Phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ đã triển khai đúng nội dung của nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh; xây dựng được hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phòng thử nghiệm hóa lý phù hợp điều kiện cụ thể, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005; đã tiến hành thực nghiệm 40 phương pháp thử theo TCVN và báo cáo thẩm định giá trị sử dụng của phương pháp, kèm một số quy trình thực hành chuẩn cho Phòng thử nghiệm.

Sản phẩm của nhiệm vụ đạt yêu cầu, có giá trị ứng dụng. Đã chuyển giao áp dụng trực tiếp tại phòng thử nghiệm; là cơ sở khoa học quan trọng để Phòng thử nghiệm công bố áp dụng trong hoạt động thử nghiệm, đáp ứng mục tiêu thiết lập năng lực thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực thử nghiệm theo chuẩn mực quốc gia và quốc tế.

Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: Nhiệm vụ được hoàn thành chậm nửa năm so với kế hoạch đã gia hạn, do kiểm nghiệm viên phòng thử nghiệm nghỉ thời gian dài ngày, khoảng 20 tháng (theo 40/2011/TTLT BLĐTBXH- BYT), đúng vào giai đoạn áp dụng Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm đã xây dựng và phê duyệt áp dụng; Tại thời điểm cần đánh giá công nhận (từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2016), không có nhân viên biên chế làm việc trong phòng thử nghiệm.

Hiện nay, Đơn vị chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm và đề nghị đánh giá công nhận phòng thử nghiệm đạt chuẩn theo ISO/IEC 17025. Sau đánh giá công nhận, phòng thử nghiệm đang thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp đã phát hiện trong đánh giá, báo cáo kết quả khắc phục để Tổ chức công nhận đánh giá xem xét, ra quyết định công nhận.

Sản phẩm đề tài đã chuyển giao, được ứng dụng và tiếp tục ứng dụng vào hoạt động của phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, để đảm bảo năng lực thực hiện trách nhiệm thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được các cấp thẩm quyền giao.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc: từ  năm 2013 đến năm  2016

6. Kinh phí thực hiện: 626.328.000 đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 567.549
   Online: 33