Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiệu quả Chương trình Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và điều trị Methadone sau 2 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Triệu Đình Thành

2.2. Người tham gia chính: BSCKII. Hoàng Xuân Chiến; BSCKII. Trương Kỳ Phong; ThS. Phạm Thế Xuyên; BSCKI. Nguyễn Châu Sơn; BSCKI. Nguyễn Thị Kim Thoa.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá về quan điểm, nhận thức và hành động của lãnh đạo cấp huyện và xã, phường về chương trình can thiệp giảm tác hại và điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Xác định tỷ lệ nhiễm HIV và đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi về HIV/AIDS ở đối tượng nghiện chích ma túy và phụ nữ bán dâm tại 5 huyện, thị xã, thành phố trọng điểm về HIV/AIDS thuộc tỉnh Điện Biên năm 2013.

- Đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn 5 huyện, thị xã, thành phố trọng điểm về HIV/AIDS thuộc tỉnh Điện Biên năm 2013.

- Đánh giá hiệu quả của Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013.

- Đánh giá chi phí của Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

- Đánh giá về quan điểm, nhận thức và hành động của lãnh đạo cấp huyện và xã, phường về chương trình can thiệp giảm tác hại và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Điện Biên:  Trên 90% cán bộ cấp huyện và xã biết các văn bản qui phạm pháp luật về can thiệp giảm tác hại; 100% cán bộ huyện và 96,6% cán bộ xã nhận thức đúng về tầm quan trọng và tính hiệu quả của chương trình can thiệp giảm tác hại và điều trị Methadone; 13,2% cán bộ huyện và 18,2% cán bộ xã đánh giá tình hình ma túy ở địa phương là rất nghiêm trọng; 14,5% cán bộ huyện và 16,7% cán bộ xã đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS ở địa phương là rất nghiêm trọng;

- Xác định tỷ lệ nhiễm HIV và đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi về HIV/AIDS ở đối tượng nghiện chích ma túy và gái bán dâm năm 2013.

- Đánh giá hiệu quả của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn 05 huyện, thị, thành phố trọng điểm tỉnh Điện Biên năm 2013.

- Đánh giá hiệu quả chương trình điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013.

- Kết quả nghiên cứu từ khi khởi liều điều trị Methadone đến nay.

- Đánh giá chi phí của chương trình điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc: từ năm 2013 đến năm 2014

6. Kinh phí thực hiện: 768.101.990 triệu đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 567.483
   Online: 21