Tên nhiệm vụ: Điều tra, thử nghiệm một số cây ăn quả cho vùng lòng chảo tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả. 

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hà Quang Thưởng

2.2. Người tham gia chính: KS. Hán Thị Hồng Xuân; TS. Nguyễn Đình Tuệ; KS. Hoàng Trung Huynh; KS. Đỗ Thế Việt; KS. Nguyễn Thị Dược

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu tổng quát

Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế vườn hộ, đa dạng hóa bộ giống cây ăn quả ở tỉnh Điện Biên.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được thực trạng sản xuất cây ăn quả, đồng thời xác định các nguyên nhân hạn chế sự phát triển cây ăn quả và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế đó cho tỉnh Điện Biên.

- Tuyển chọn được 2 - 3 giống cây ăn quả phù hợp cho Vùng lòng chảo Điện Biên.

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 200 lượt cán bộ, hộ dân địa phương.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

- Tỉnh Điện Biên có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phù hợp để phát triển cây ăn quả. Tuy nhiên, còn một số hạn chế là nhận thức của người dân còn hạn chế, thị trường tiêu thụ quả còn hạn chế, nguồn giống tin cậy và chịu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

- Bước đầu đã xác định được một số giống cây ăn quả có khả năng phát triển tốt tại Vùng lòng chảo Điện Biên là giống xoài Kim Hoàng, Bơ Julio, Bơ B3.

  - Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tập huấn được 200 lượt hộ nông dân và cán bộ khuyến nông thôn bản. Tổ chức được 1 cuộc hội nghị đầu bờ.

5. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: từ tháng 7/2013 đén tháng 6/2016

6. Kinh phí thực hiện: 519,420 triệu đồng

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.718
   Online: 8