Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm tại huyện Điện Biên tỉnh Điện

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Văn Thuận

2.2. Người tham gia chính: KS. Vũ Hồng Hưng; ThS. Bùi Viết Truy; KS. Vũ Mạnh Tâm; CN. Nguyễn Thị Minh Hải; KS. Nguyễn Thanh Tùng; KS. Trần Thị Thanh Hòa.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu chung

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất khoai tây trái vụ và khoai tây thương phẩm để tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện quy trình trồng khoai tây trái vụ và quy trình trồng khoai tây thương phẩm.

- Xây dựng mô hình sản xuất cây khoai tây trái vụ, tăng thêm 30 - 35% thu nhập so với cơ cấu canh tác 02 vụ lúa truyền thống. Năng xuất trung bình đạt 10 tấn/ha.

- Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa, tăng thu nhập trên 01 đơn vị diện tích. Năng xuất trung bình đạt 15 tấn/ha.

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất cây khoai tây trái vụ cho cán bộ khuyến nông cơ sở và 200 lượt nông dân trong vùng dự án góp phần nâng cao hiểu biết cho hộ nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

- Dự án "Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên" đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và đạt được các mục tiêu đề ra.

- Dự án đã đưa ra được giống khoai tây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu (giống Khoai tây Sinora).

- Dự án đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng cây khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa và Kỹ thuật sản xuất khoai tây trái vụ (vụ xuân).

- Dự án đưa ra khung thời vụ trồng khoai tây phù hợp với điều kiện địa phương. Vụ Đông xuân: Thời gian trồng từ 10 - 15/11; Vụ xuân: Thời gian trồng 10- 15/01.

- Dự án đã tổ chức tập huấn cho hơn 200 lượt cán bộ khuyến nông xã, các hộ gia đình tham gia dự án và các hộ dân trong xã các tiến bộ kỹ thuật khoa học để áp dụng vào trong sản xuất.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc: Từ  tháng  01/2014 đến tháng 12/2015

6. Kinh phí thực hiện: 937.142.000 đồng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 593.189
   Online: 24