Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống tái hiện 3D khu di tích lịch sử Đồi Al, TP. Điện Biên Phủ nhằm hỗ trợ phát triển và quảng bá du lịch

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

PGS, TS. Nguyễn Văn Huân (Nam)

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Nghiên cứu, tái hiện lịch sử đồi A1 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bằng hệ thống công nghệ mô phỏng 3D nhằm góp phần bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của di tích và phát triển, quáng bá du lịch của tỉnh Điện Biên.     

3.2. Nội dung chính

- Tìm hiểu, khảo sát về thực trạng hoạt động giáo dục phối hợp của di tích lịch sử Đồi A1 từ sau chiến thắng đến nay với các trường học, cơ sở giáo dục, từ chủ trương, chính sách, đề án,., đến hoạt động thực tế và kết quả đạt được. Phân tích những hiệu quả, chỉ ra những việc đã làm được và việc chưa làm được trong hoạt động này.

- Phân tích và đánh giá, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn tới tồn tại. hạn chế tại di tích lịch sử Đồi A1 gắn với hoạt động giáo dục. Đồng thời, nội dung công việc này cũng sẽ nghiên cứu, phân tích và chỉ ra những hạn chế của việc khai thác, ứng dụng công nghệ, kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác tái hiện, phục dựng. Từ đó, đề xuất những hướng giải quyết.

-       Nghiên cứu báo cáo tổng quan công nghệ thực tại ảo và công nghệ mô phỏng trong vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện và vai trò của việc phát huy giá trị lịch sử.

-       Đánh giá thực trạng hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện và phát huy giá trị lịch sử di tích lịch sử Đồi A1 trong giáo dục truyền thống cách mạng và du lịch.

-       Nghiên cứu và xây dựng kịch bản giới thiệu tham quan di tích Đồi A1 dựa theo thuyết minh về di tích Đồi A1.

-       Phân tích mô tả và thiết kế quy trình thuật toán chuyển động của nhân vật cho xây dựng chế độ tham quan ảo trong đợt tấn công.

-       Nghiên cứu tập hợp các mã code lập trình, kỳ thuật hỗ trợ Thiết kế và xây dựng chương trình tham quan, quản trị dữ liệu ảnh 3D, web 3D.

-       Nghiên cứu và thực hiện một số kỹ thuật gán nhãn thông tin cho hiện vật trong chương trình tham quan ảo web 3D.

-       Xây dựng hệ thống tái hiện 3D di tích lịch sử Đồi A1 bằng công nghệ mô phỏng thực tại ảo.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

20102. Kỹ thuật xây dựng

5. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng các phương pháp kế thừa, thu thập tài liệu; khảo sát thực địa; phương pháp mô hình hóa và phương pháp chuyên gia.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-  Báo cáo tổng quan công nghệ thực tại ảo và công nghệ mô phỏng trong vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện và vai trò của việc phát huy giá trị lịch sử.

-  Báo cáo thực trạng hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện và phát huy giá trị lịch sử di tích lịch sử Đồi A1 trong giáo dục truyền thống cách mạng và du lịch.

-   Báo cáo giải pháp về hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, tái hiện và phát huy giá trị lịch sử di tích lich sử Đồi A1 trong giáo dục truyền thống cách mạng và du lịch.

-  Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống mô phỏng.

-  Bộ dữ liệu hình ảnh mô hình 3D

-  Phần mềm hiển thị 3D các hiện vật của Di tích Đồi A1 trên web.

-  Phần mềm tham quan ảo Di tích lịch sử Đồi A1 chạy trên PC.

-   Báo cáo tổng kết đề tài.

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 635.848
Online: 34