Tiền Tệ Ngân Hàng

  • Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
  • Nhà xuất bản: NXB Thống Kê
  • Năm xuất bản: 2006
  • Giới thiệu:

    Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, ...

NỘI DUNGThống kê truy cập
Thống kê: 494.759
Online: 13