Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế- Trường Đại học Tây Bắc

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thị Lan Anh

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

 - Mục tiêu chung:

+Nghiên cứu nội dung và giải pháp xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên nhằm:

+ Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Điện Biên

+ Phát triển kinh tế, ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Điện Biên

- Mục tiêu cụ thể:

+ Nghiên cứu tổng quan về nội dung phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc và cải thiện thu nhập của cư dân nông thôn

+Thu nhập các dữ liệu từ các hộ dân, du khách, nhà quản lý và doanh nghiệp với các nội dung liên quan đến phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp

+ Phân tích thực trạng gắn kết giữa du lịch cộng đồng với du lịch nông  nghiệp và ảnh hưởng đến việc bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên cũng như cải thiện thu nhập cho họ

+ Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại bản Mển và bản Phiêng Lơi

+ Đề xuất mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên

3.2. Nôi dung nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu tổng quan về du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, các mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp

-Đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập của dân cư dân nông thôn và bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên

- Xây dựng nội dung du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại Điện Biên

- Tổ chức thực nghiệm, đề xuất xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Điện Biên

4. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Điều tra xã hội học, phân tích, tổng hợp, so sánh, thực nghiệm;

- Báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị;

- Báo cáo phân tích số liệu điều tra;

- Mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp;

- Cẩm nang du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại Điện Biên;

- Sản phẩm đào tạo: Tập huấn cho 80 lượt người về nghiệp vụ du lịch;

- Bài báo.

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 24 tháng (từ 05/12/2018 - 05/12/2020)

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thống kê truy cập
Thống kê: 635.846
Online: 36