Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Mạnh Cường

3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu

Nghiên cứu thực trạng và phân tích những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian của các dân tộc tại tỉnh Điện Biên trong bối cảnh hiện nay, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp góp phần bảo tồn, phát triển và quảng bá giá trị nghệ thuật múa dân gian truyền thống của các dân tộc phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3.2. Nội dung chính

 Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về đề tài.
 Nội dung 2: Đánh giá thực trạng nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên.
 Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên.
 Nội dung 4: Phục dựng, truyền dạy và giới thiệu một số điệu múa truyền thống trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và phục vụ du lịch.
 Nội dung 5: Tư liệu hóa một số tác phẩm múa và âm nhạc dân gian.

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

60404. Nghệ thuật trình diễn (âm nhạc, kịch, múa, hát, xiếc, ...)

5. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu lý luận; phương pháp khảo sát; phương pháp hệ thống, phân loại; phương pháp so sánh; phương pháp nghiên cứu liên ngành; phương pháp điều tra xã hội học.

6. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

  - Các báo cáo chuyên môn
  - Bản ghi hình (DVD), thu âm (CD) 10 tiết mục múa của 5 dân tộc (Thái, Mông, Khơ Mú, Dao và Hà Nhì)
  - Sách “Nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên”
- Album ảnh tư liệu
- Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

7. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Tháng 8/2020 đến tháng 8/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.828
   Online: 38