Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2547/UBND-NC 12/08/2021 Triển khai Nghi quyết số 10/NQ-TU ngày 29/7/2021
420/BC-VPUB 06/08/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 7 và 7 tháng đầu năm năm 2021
2460/UBND-KT 05/08/2021 Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU
17/2021/QĐUBND 03/08/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026
154/BC-BCS 02/08/2021 Báo cáo Thình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
16/QĐ-UBND 30/07/2021 Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
2373/UBND-KGVX 29/07/2021 Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng
650/KH-SKHCN 27/07/2021 KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
638/BC-SKHCN 23/07/2021 BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
2292/UBND-KGVX 22/07/2021 Tiếp tục công tác phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh
2243/QĐ-UBND-KGVX 20/07/2021 Tổ chức thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
1900/BKHCN-CNN 19/07/2021 Kết quả phiên họp Hội đồng tư vấn KH&CN đánh giá độ an toàn hồ chứa trên bậc thang thủy điện Sông Đà
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Quy đinh cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
1088/QĐ-UBND 21/06/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
874/QĐ-BTTTT 17/06/2021 Bộ quy tắc ứng sử trên mạng xã hội
378/QĐ-SKHCN 18/05/2021 Về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
379/QĐ-SKHCN 18/05/2021 Về việc Công bố công khai dự toán thu, chi nhân sách của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
181/KH-SKHCN 11/03/2021 Kế Hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
279/QĐ-TTg 26/02/2021 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn 2030
Thống kê truy cập
Thống kê: 161.719
Online: 8