Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh) Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
Thống kê: 140.646
Online: 15