CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

Thời gian đăng: 11/03/2020 04:53:29 PM

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của công chức, viên chức trong cơ quan toàn nghành và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ. Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể như sau:

Công tác cải cách thể chế: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và tỉnh ban hành. Nâng cao chất lượng văn bản QPPL; thực hiện đúng quy trình, quy định xây dựng và ban hành VBQPPL theo luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.Tăng cường công tác tự kiểm tra văn bản QPPL. Thực hiện rà soát văn bản QPPL theo quy định, kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của Trung ương và tỉnh; trên cơ sở đó xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát hiện qua rà soát văn bản QPPL. Ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành pháp luật của Sở và thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định.Xây dựng văn bản QPPL hàng năm của Sở đạt 100% tiến độ theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo 100% văn bản QPPL được xây dựng đúng quy trình.

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Kịp thời rà soát các thủ tục hành chính để trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN; công bố công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp đơn giản hóa TTHC. Thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và trả kết quảgiải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân nếu có trường hợp trễ hẹn trong giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ công chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy: Rà soát, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII.Triển khai bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng, đơn vị trực thuộc; trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các phòng, đơn vị, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu CCHC.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong ngành KH&CN theo chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Sở.Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định.Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu nghạch công chức, viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với công chức, viên chức sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Cải cách tài chính công: Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí Nhà nước triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 306/2013/NĐ-HĐND ngày 15/7/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức chi bảo đảm công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh về quy định mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước như: Tiếp tục sử dụng có hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế dần văn bản giấy đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử. Tăn cường cung cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục thực hiện tiếp nhậ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi, giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, công dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo 100% TTHC được đưa vào áp dụng trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao giữ cấp ủy và Lãnh đạo Sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm cải cách hành chính. Tăng cường kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các phòng, đơn vị. Nâng cao chất lượng tự kiểm tra công tác CCHC tại các phòng, đơn vị nhằm chấn chính việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác CCHC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về các hoạt CCHC của Sở.

  • Tác giả: Bùi Nhung

  • Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: