• CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
 • Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của công chức, viên chức trong cơ quan toàn nghành và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ. Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể như sau:
 • Hội nghị nâng cao năng lực huấn luyện cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên năm 2019
 • Sáng ngày 25/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị “nâng cao năng lực huấn luyện cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên năm 2019”.
 • Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
 • Toàn văn Đề cương tuyên truyền, giới thiệu “Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi”
 • Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc kiểm soát thủ tục hành chính
 • Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, qua đó từng bước hiện đại hóa nền thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
 • KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 19-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 26-6-2018 của Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức quán triệt, học tập triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kết quả cụ thể như sau:
 • Ươm mầm tài năng trẻ qua những cuộc thi
 • Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ I, năm học 2016 - 2017 được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn phát động trong toàn thể thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 - 19 tuổi, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo. Các sản phẩm/mô hình tham dự cuộc thi gồm 5 lĩnh vực: đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 • Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ hiện nay gồm: Lãnh đạo Sở; 04 phòng chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ - An toàn bức xạ, hạt nhân - Sở hữu trí tuệ; 01 Chi cục: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN, 01 Trung tâm trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổng biên chế của Sở là 55 người.
 • LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: