THÔNG BÁO Tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ II, năm 2018

Thời gian đăng: 09/07/2018 11:55:05 PM

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH THIẾU

NIÊN,NHI ĐỒNG

     

            Số:             /TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


 Điện Biên, ngày      tháng 7 năm 2018

 THÔNG BÁO

         Tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ II,

năm 2018

 

          Thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ II, năm 2018.

          Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên thông báo trưng bày và giới thiệu các sản phẩm

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ II, năm 2018, cụ thể như sau:

          1. Thời gian: Từ ngày 16/7 - 17/7/2018

          2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

         Ban Tổ chức đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có sản phẩm dự thi thông báo cho các bậc phụ huynh

và các em học sinh có sản phẩm dự thi trên địa bàn biết để đến thăm quan các sản phẩm dự thi trong thời gian và địa điểm nêu trên.

         Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND các huyện, thị xã, tp;

- Thành viên BTC;

- Lưu: VT, BTC.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

     Đã 

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: