Hướng dẫn đề xuất và đăng ký thực hiện đề tài, dự án KH&CN năm 2019

Thời gian đăng: 15/01/2018 06:42:40 PM

TB-XD-nhi-m-v-KHCN-2019.doc

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Số:     44     /SKHCN-KH

  Điện Biên, ngày  05  tháng  01  năm 2018

V/v Hướng dẫn đề xuất và đăng ký thực

  hiện đề tài, dự án KH&CN năm 2019

 

                     

                   Kính gửi:

                                   - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

                                   - Các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

         

          - Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ;

          - Căn cứ Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019;

          Thực hiện việc xác định và tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  (đề tài, dự án KH&CN), đồng thời đảm bảo cho việc xây dựng kế hoạch 2019 đúng tiến độ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành trong tỉnh và các Viện, Trường, nghiên cứu đề xuất và đăng ký danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện năm 2019.

          1. Tiêu chuẩn lựa chọn:

          1.1. Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được chọn, đề xuất phải căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu phát triển khoa học công nghệ của tỉnh, địa phương, ngành.

          a- Lĩnh vực nông, lâm nghiệp:

          - Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

          - Nâng cao trình độ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của sản phẩm ngành kinh tế chủ yếu.

          - Ưu tiên các đề tài, dự án trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chú trọng công nghệ bảo quản, chế biến nông, lâm sản.

          b- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

          - Tập trung vào việc nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của tỉnh, nghiên cứu các vấn đề nông thôn nông nghiệp, các vấn đề về lao động, việc làm ...; Ngoài ra tập trung nghiên cứu những vấn đề về văn hoá, xã hội, lịch sử đặc thù của địa phương. Nghiên cứu gìn giữ bảo tồn phát huy bản sắc tinh hoa văn hoá các dân tộc Điện Biên, xây dựng cuộc sống văn hoá mới, phòng chống tệ nạn xã hội...

          - Điều tra, nghiên cứu và triển khai các mô hình dự án khôi phục văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

          c- Lĩnh vực điều tra, nghiên cứu:

          - Tập trung đầu tư điều tra cơ bản, đánh giá các nguồn lực về tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước... phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo theo hướng sử dụng hợp lý, tiết kiệm, gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững...

          d- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

          - Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới thích hợp với từng tuyến trong cấp cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, làm tốt công tác y tế dự phòng.

          - Nghiên cứu các đề tài về thuốc nam và sử dụng thuốc nam; nghiên cứu kết hợp đông tây Y trong điều trị bệnh.

  - Nghiên cứu, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong tỉnh.

          1.2. Cơ quan chủ trì  phải là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân. Chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc cơ quan chủ trì, có chuyên môn phù hợp và có trình độ đại học trở lên.

          2. Tổ chức lựa chọn và đề xuất đề tài, dự án khoa học công nghệ:

          Để đề tài, dự án đề xuất đảm bảo giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và tính khả thi cao. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành cần triển khai xuống các đơn vị trực thuộc ngành, huyện thị. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành lựa chọn đăng ký danh mục theo biểu mẫu quy định.

          3. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

          - Hồ sơ đăng ký tuyển chọn bao gồm:

          + Thuyết minh đề tài, dự án khoa học và công nghệ (Phụ lục I-II).
          + Công văn đăng ký của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành đề xuất và đăng ký các đề tài, dự án.

          - Số lượng hồ sơ: Tổ chức và cá nhân tham gia đăng ký, xét chọn cần gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 02 bộ hồ sơ.

          - Thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trước ngày 30 tháng 5 năm 2018.

          Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. Điện Thoại: 0215.3827050.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                              

- UBND tỉnh (b/c);                                                              

- Lưu: VT, KH-QLKH.                        

                                                                                                                                                                                                        Đã ký

                                                                                     

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Văn An                                              


Phụ lục I

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019

 

 

1- Tên đề tài:

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

        2- Đơn vị, cá nhân đề xuất: (Ghi rõ tên cơ quan đơn vị, họ và tên cá nhân; địa chỉ, số điện thoại).

 

         3- Giải trình về tính cấp thiết: (tại sao phải nghiên cứu, mức độ quan trọng, bức xúc, cấp bách, tác động đến phát triển KH&CN và phát triển kinh tế của ngành, địa phương ...)

........................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

4- Mục tiêu của đề tài: (ghi rõ mục tiêu, cái đích cần đạt là gì?)

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 5- Thời gian thực hiện: (không quá 2 năm - trừ  trường hợp đặc biệt)

...................................................................................................................................................................................................................................................................

        6- Nội dung chủ yếu của đề tài: (nêu rõ các đề tài sẽ giải quyết nội dung KH&CN chủ yếu gì để đạt được mục tiêu đề ra?)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

7- Dự kiến sản phẩm của đề tài:

..................................................................................................................................................................................................................................................

8- Khả năng và địa chỉ áp dụng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9- Nhu cầu kinh phí để thực hiện đề tài:

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

Cá nhân đề xuất

(ký và ghi rõ họ, tên)

Cơ quan chủ trì đề xuất

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Phụ lục II

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN  ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN

CẤP TỈNH NĂM 2019

 

1- Tên dự án:

 

 

2- Đơn vị, cá nhân đề xuất: (Ghi rõ tên cơ quan đơn vị, họ và tên cá nhân; địa chỉ, số điện thoại)

 

 

3- Giải trình về tính cấp thiết: (quan trọng, bức xúc, cấp bách, ...)

 

 

 

4- Mục tiêu của dự án: (ghi rõ mục tiêu, cái đích cần đạt là gì?)

 

 

5- Nội dung chủ yếu của dự án: (nêu rõ các dự án sẽ giải quyết nội dung KH&CN chủ yếu gì để đạt được mục tiêu đề ra?)

 

 

6- Dự kiến sản phẩm và chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của dự án:

 

 

7- Hiệu quả:

+  Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: (nắm vững, làm chủ công nghệ gì, tác động nâng cao trình độ công nghệ lĩnh vực KH&CN…).

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội (hiệu quả trực tiếp về kinh tế tính bằng giá trị mang lại nếu được áp dụng, tác động về kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài).

 

 

8- Nhu cầu kinh phí để thực hiện dự án

               Tổng số:                  triệu đồng; Trong đó:

               Hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học:             triệu đồng

               Vốn huy động từ nguồn khác

9- Thời gian thực hiện (không quá 3 năm - trừ  trường hợp đặc biệt)

 

 

 

Cá nhân đề xuất

(ký và ghi rõ họ, tên)

      Cơ quan chủ trì đề xuất

            (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: