Hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Thời gian đăng: 15/01/2018 06:30:52 PM

c-ng-b-o.JPG

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    42    /SKHCN-KH

            Điện Biên,  ngày  15   tháng 01 năm 2018

V/v: Hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc

    Chương trình  Nông thôn miền núi bắt

             đầu thực hiện từ năm 2019

 

 

                                                                      Kính gửi:

                                                                                    - Các Sở, ngành, đơn vị;

                                                                                    - UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

          - Căn cứ Quyết định số: 1747/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn,  miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025;

         - Căn cứ Công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

          Để kịp thời triển khai Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đề nghị các Sở, ngành, đơn vị tham gia đề xuất các dự án thuộc ngành, đơn vị mình quản lý. Căn cứ Hồ sơ đề xuất của các Sở, ngành, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh) tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xét chọn dự án và báo cáo UBND tỉnh đề xuất đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ đưa vào nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

          I. Tổ chức lựa chọn và đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình

          1. Căn cứ vào mục tiêu, nội dung Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố tiến hành tổ chức lựa chọn và đề xuất các dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2019 gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức xét chọn, tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng. Trong quá trình lựa chọn đề xuất dự án, cần ưu tiên dự án thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại các địa bàn triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân; Xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN, ngày 22/4/2016.

          2. Các dự án được lựa chọn, đề xuất được phân loại theo hai nhóm do Trung ương quản lý và nhóm ủy quyền cho địa phương quản lý theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Thông tư 07.

          II. Hồ Sơ và thời hạn nộp hồ sơ dự án:

1. Hồ sơ đề xuất dự án phải xây dựng theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016.

          Lưu ý: Hồ sơ đề xuất dự án viết theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 07, bao gồm: Thuyết minh dự án; Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức chủ trì; Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án; Tóm tắt hoạt động của tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07.

          2. Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình.

          3. Thời hạn nộp hồ sơ:

          - Các đề xuất dự án gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/3/2018 (mỗi dự án gồm 12 bộ hồ sơ).

          Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. Điện Thoại: 0215.3827050.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                              KT.GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                                                                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC    

- UBND tỉnh (B/c);

- Lưu: VT,KHQLKH                                                                                                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Đình Kỳ

                                                                                            

                                                                                       

 

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: